กองทุนอเบอร์ดีนแวลู เน้นผลตอบแทนมั่นคง

กองทุนอเบอร์ดีน แวลู  โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
กรุงเทพ, 6 มีนาคม 2556 – บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ขอนำเสนออีกหนึ่งโอกาสในการลงทุน ด้วยการแนะนำ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่ลงทุนในตราสารหนี้และหุ้นไทยคุณภาพด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงจากตราสารหนี้และโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากหุ้นคุณภาพ

คุณพงค์ธาริน ทรัพยานนท์ หัวหน้าฝ่ายตราสารหนี้ บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด ประเทศไทย กล่าวว่า การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจน่าจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการในประเทศ และ ความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำสุดและมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น นโยบายการคลังยังคงสอดคล้องกับการขาดดุลการคลังซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3-4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตลาดตราสารหนี้ไทยถูกขับเคลื่อนทั้งจากปัจจัยภายนอก และภายในประเทศ นักลงทุนไทยและต่างชาติยังคงเชื่อมั่นในตลาดตราสารหนี้ไทย ในส่วนของโครงสร้าง ระดับราคา จากภาพรวมปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ภาวะความมั่นคงทางการเมืองและเสถียรภาพของค่าเงิน

คุณรัตนวรรณ แสงกิติโกมล ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน บลจ.อเบอร์ดีน จำกัด ประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่มีเงินทุนไหลเข้าตลาดตราสารทุนไทยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความแข็งแกร่งของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยปรับตัวสูงกว่าดัชนีภูมิภาค MSCI Asia ex. Japanสำหรับปีนี้การบริโภคภายในประเทศยังคงแข็งแกร่งจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศในเดือนมกราคม จากปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับตัวเลขคาดการณ์อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำหรับปี 2556 จากร้อยละ 4.6 เป็น ร้อยละ 4.9 โดยยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ ร้อยละ 2.75 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล สำหรับพอร์ตการลงทุนของอเบอร์ดีนยังคงเน้นสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน และ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนรวมทั้งตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนและหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศที่เป็นเงินสกุลบาท โดยบริษัทจัดการจะลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะได้ ในปัจจุบันกองทุนเปิดอเบอร์ดีน แวลู พิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนโดยจะลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน ประมาณ 65% และหุ้นไทยซึ่งผ่านการ
คัดเลือกโดยกระบวนการลงทุนของอเบอร์ดีน ประมาณ 35% ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนเพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาวะตลาดและปัจจัยต่างๆ

โปรโมชั่นพิเศษ 11-29 มี.ค. 2556
รับฟรีหน่วยลงทุนอเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น มูลค่า 100 บาท เมื่อลงทุนในกองทุนเปิดอเบอร์ดีน แวลู ทุกๆ 100,000 บาท เป็นไป

ตามเงื่อนไข

ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ความเสี่ยงของกองทุนระดับ 5

Short URL: http://www.mnewsfund.com/?p=32770

Posted by on มี.ค. 6 2013. Filed under Breakingnews, M-Money. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery